داستان های زیبا(1)

قدرت عادت

داستان مربوط یه منطقه ای قطبی ست که زمستان ان جاتقریبا نه ماه طول میکشد و سه ماه دیگر سال نیز بارانی است.

ارتباط این دهکده ی کوچک از مسیری به سمت روستای دیگری کیلومترها راه است وبرای آگاه ساختن افراد در مسیر تابلویی وجود دارد که روی ان این جمله به چشم میخورد:

((مراقب باشید کدام راه را انتخاب می کنید چون تاچهل کیلومتر در این مسیر خواهید بود))

اگر این چنین اخطار و هشداری را در مورد عادات لاینفک مسیر زندگی تان به شما دهند،آیا تعجب نمی کنید؟

مراقب باشید به چه چیزی عادت میکنید،شاید تا چهل سال دیگر آن عادت گریبان گیر شما شود.

شاید ادامه دادن به کاری که انجام میدهید آسان باشد اما برای پیشرفت در جاده ی زندگی باید الگوهای رفتاری و کرداری نامطلوب گذشته را رها کرد.چنانچه آن ها را رها نکنید و به جای آن به هدف خود نپردازید برایتان گران تمام خواهد شد.

خوشحال میشم نظر بزازینبه من زنگ بزن


/ 0 نظر / 16 بازدید