بهترین ماشین ایرانی پراید!!!

بهترین ماشین ایرانی پرایدتعجب
گرچه گاهی قاتل جانی پراید!شیطان


بینمت اکنون به هرجا و مکانمتفکر
جانشین خوب پیکانی پرایدآخ


بسکه محکم هستی و سفت و قویخنده
مثل تانک جنگ میمانی پراید قهقهه

چشم بی پولان همه بر روی توعینک
چون که امید فقیرانیپرایدخیال باطل


اغنیا سوی فراری می روندچشم
درد ماها را تو درمانی پرایداوه


هر کجا باشد ژیان یا که رنوخجالت
توی آنجا مثل سلطانی پرایددلقک


دارد اکنون اصغری و آتقیکلافه
مریم و مش مهدی و مانی پرایدکلافه


یا که دارد بندری و ساوه ایاز خود راضی
سیستانی و خراسانی پرایداز خود راضی


گر که از مادرزنت سیری هنوزنیشخند
هدیه اش کن بی پشیمانی پرایدهورا


من خجالت می کشم از وصف توخجالت
بسکه داری حسن پنهانی پرایدقهقهه

 

/ 0 نظر / 16 بازدید